Zobacz opinie klienta
Regulamin

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.paradopary.pl przez Iwonę Zagubień, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą pdp Iwona Zagubień, ul. Harcerska 11, 05-070 Sulejówek,  posiadającą NIP: 9521773695 oraz REGON 141989177,wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.gospodarki,a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedażyprzy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystaniaprzez Klientów z usług  za pośrednictwem SklepuInternetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe):

Dane teleadresowe:

Użyte w Regulaminiepojęcia oznaczają:

1)     Klient – osoba fizyczna, wtym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawnalub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególneprzyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzystaz innych usług Sklepu Internetowego;

2)     Konsument – osoba fizycznadokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnościągospodarczą lub zawodową;

3)     Regulamin – niniejszy Regulaminsprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość orazświadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogąelektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4)     Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępnypod adresem www.paradopary.pl za pośrednictwemktórego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych UsługSklepu;

5)     Strona – Usługodawca lubKlient;

6)     Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

7)     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wrozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem zwykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu,której przedmiotem są Towary;

8)     Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektronicznąna zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

9)     Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Iwona Zagubień,prowadząca działalność gospodarczą pod firmą pdp Iwona Zagubień, ul. Harcerska11, 05-070 Sulejówek,  posiadająca NIP:9521773695 oraz REGON 141989177, wpisaną do rejestru przedsiębiorców -Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,;

10)   Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827);

11)   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zUsługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległośćza pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarówbędących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 1. Każda ze Stron umowysprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonaniazawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient zobowiązanyjest do korzystania ze Sklepu i  Usługoferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a takżedo niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisyprawa.
 3. Sprzedawca jestzobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłoczniewydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowysprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (w opisie Towaru, wpodsumowaniu lub potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest inny termindostarczenia Towaru).

1.           Klient może składaćZamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godzinyna dobę.

2.           W celu zawarcia Umowysprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboruTowaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składaniaZamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności woparciu o wyświetlane Klientowi informacje. Do złożenia Zamówienia nie jestkonieczne posiadanie Konta Klienta.

3.           Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia iskutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przezKlienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówieniepociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.           Złożenie Zamówienia jestrównoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty na zawarcie Umowy sprzedażyTowarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5.           Po złożeniuZamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięciaZamówienia do Sklepu, zawierającąostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.           Do zawarcia Umowysprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi w momencie doręczenia przezSprzedawcę Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzeniaprzyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1.           Ceny Towarów w Sklepiepodawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2.           Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, wprzypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3.           Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich.

 1. Klient ma możliwośćuiszczenia ceny w następujący sposób:

a)     przelewem bankowym narachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

b)     za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU Spółkę Akcyjnązarejestrowaną jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495 i kapitałzakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony) – płatność onlineprzelewem albo kartą kredytową/debetową,

c)      za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru,

 1. Koszty i warunki dostawywskazane są na podstronie Sklepu pod adresem: http://paradopary.pl/static/12/dostawa.html
 2. Dostawa Towarów jestrealizowana na terytorium RP.
 • W przypadku płatnościza pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupioneTowary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającegoprzesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczonąprzesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, kurierzwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). Wtakiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez KlientaSprzedawca może wezwać Klienta do jej wykonania, a także żądać naprawieniaszkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Klienta, cooznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwaniado wykonania Umowy sprzedaży, zapłaty. 
 1. Wysyłka Towarunastępuje w przypadku płatności określonej w ust. 4 lit. a albo b  niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowegoSprzedawcy, a w przypadku opisanym w ust. 4 lit. c - niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

Odbiór przesyłki

9.           Przy odbiorzeprzesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdziłprzesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan.

10.           Sprzedawca przypomina,że zgodnie z art. 791 kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnikai przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwkoprzewoźnikowi wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności zauszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeńprzesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłkizawiadomił o nich przewoźnika.

11.           W związku z powyższymizapisami w ust. 9 sugerujemy, aby wprzypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania przesyłki  lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzeniazażądać od przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia.Sugerujemy także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadkustwierdzenia:

1)     uszkodzeniamechanicznego zawartości przesyłki,

2)     niezgodnościzawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadkusugerujemy zapisanie  uwag lub notatki zezdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcyo zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemysporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

 1. Klient niebędącyKonsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jejzawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosićten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 2. Sprzedawca przypomina,że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanejprzechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą(Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 3. Jeżeli Towar ma zostaćprzesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utratylub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania TowaruKonsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi,jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

1.           Konsument możeodstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podaniaprzyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14(czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanieprzez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lubczęści. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przedjego upływem na adres Sprzedawcy.

2.           Oświadczenie, októrym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzórstanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. W przypadkuodstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jestuważana za niezawartą.
 2. Jeżeli Konsument złożyłoświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jegoofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

5.           Konsument maobowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przezSprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, wktórym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że samodbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jegoupływem. Towar powinien byćzapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 1. Konsument ponosibezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 • Konsument ponosi odpowiedzialność zazmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposóbwykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowaniaTowaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca maobowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymaniaoświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowiwszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów,przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar odKonsumenta, może wstrzymać się zezwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotemlub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności odtego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonujezwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłKonsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, którynie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsumentwybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczeniaoferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowiponiesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.           Sugerujemy dołączeniedowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

12.           Prawo odstąpienia odumowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. wodniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług,jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, któryzostał poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniuświadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lubwynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorcanie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotemświadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacjikonsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotemświadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki terminprzydatności do użycia;
 5. w której przedmiotemświadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której pootwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub zewzględów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotemświadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotemświadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciuumowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dnii których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie makontroli;
 8. w której konsumentwyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnejnaprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługiniż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż częścizamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia odumowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotemświadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowedostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu;
 10. o dostarczaniedzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodzeaukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług wzakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniamirozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lubokres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treścicyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianieświadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu doodstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracieprawa odstąpienia od umowy.

§ 7

1.           Sprzedawca jestzobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2.           Wada fizyczna polegana niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3.           Reklamacje, z tytułurękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można też składaćpisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.

 1. Klient, którywykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwyTowar.
 • Wcelu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treścizgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczynuzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy ozałączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). Wprzypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych dorozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ichuzyskania.

6.           Jeżelisprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 • złożyćoświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawcaniezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towarna wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać wtakiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadąpozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy,jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 • żądaćwymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązanywymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie beznadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadachokreślonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 • JeżeliKlientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcęusunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towarużądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową wsposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernychkosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenienadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj iznaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, najakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 • Przy sprzedażymiędzy przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traciuprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposóbprzyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy owadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli niezawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Konsumentzostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobiejej realizacji.
 • Sprzedawcaodpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzeniaprzed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traciuprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową,przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływemdwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi otym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przedjego upływem.

§ 8

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę naotrzymywanie informacji handlowych oraz na marketing bezpośredni, tj. mamożliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę, wramach której, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klientaadres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail)zawierająca biuletyn informacyjno-marketingowy (Newsletter) SklepuInternetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę wimieniu swoim lub na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momenciezrezygnować z usługi otrzymywania Newslettera.
 3. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

1.           Umowa o świadczenieusług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana naczas nieokreślony.

2.           Każda ze Stron możewypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie zinfrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn,przy czym Sprzedawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Konsumentem tylko z ważnychprzyczyn.

3.           Klient, który dokonałRejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzezsamodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięciaalbo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadkuzgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje poupływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

4.           Usługodawca, chcącrozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta naadres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przedplanowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5.           Usługodawca ma praworozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybienatychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszegoRegulaminu po bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania ww. naruszeń zterminem co najmniej 3 dni roboczych.

1.           Usługodawca świadczyza pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1)     przedstawienieasortymentu Sklepu,

2)     możliwość składaniaZamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym możliwośćzawierania Umów sprzedaży na odległość,

3)     informowanie Klienta obieżącym statusie Zamówienia,

4)     możliwość korzystaniaz Konta Klienta,

2.           Dostęp do usługokreślonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3.           Dostęp do usługiokreślonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4.           Korzystanie z usługokreślonych w ust. 1 jest nieodpłatne.

5.           Do korzystania zeSklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieciInternet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefoxwersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lubnowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptówJavascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarekinternetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymipowyżej.

1.           Rozstrzyganieewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jestKonsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniamiodpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.           Rozstrzyganieewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jestKonsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęUsługodawcy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur

1.           W przypadku, gdySprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z decyzjąSprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego,a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR -Alternative Dispute Resolution).

2.           Skorzystanie zADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:

 1. zakończeniuprocesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy),oraz
 2. wyrażeniu przezobie strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron niewyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczaspozostaje droga sądowa).
 1. Informacjew zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego Konsumentem z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tychprocedur dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowychpowiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, doktórych zadań statutowych należy ochrona konsumentów, WojewódzkichInspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymiUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

·        http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·        http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

·        http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

 1. Klientbędący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania zpozasądowych sposobów   rozpatrywaniareklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stałypolubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwośćzwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej UmowySprzedaży;
  2. wojewódzkiinspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęciepostępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem asklepem;
  3. powiatowy(miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowychnależy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, StowarzyszenieKonsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów podbezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przezStowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 1. W sprawachnieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnieobowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą uzyskaćdostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony(zakładki) Sklepu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Sklepie.
 3. Informacje o Towarachpodane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkoweoraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksucywilnego.
 4. Zmiana Regulaminu możesię odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841 kodeksucywilnego.
 5. Prawa do wszelkichtreści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawaautorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługująceUsługodawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementygraficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronieprawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarłstosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania zjakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy, a naruszenie ww. prawpodlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawieniawolności.

 1. Wykorzystanieniniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części stanowi naruszeniepraw autorskich autorów i podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczonejest sankcją pozbawienia wolności na podstawie przepisów art. 115 i nast.Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku wykryciarozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek częściautorzy podejmą wszelkie dostępne środki prawne w celu ustaleniaodpowiedzialności właściwych osób, a ponad odpowiedzialność karną osóbnaruszających, także będą dochodzić od tych osób odszkodowania.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij